Byen skal være tilgjengelig for dem som bor i sentrum 

Det er fem boligsoner i Haugesund sentrum. For at beboerne skal være sikret parkering, blir det nå innført avgiftsparkering.

– Det skal være trygt og godt å bo sentrumsnært, og vi skal tilrettelegge for god parkering for dem som bor der, sier parkeringssjef i Haugesund Parkering Ingjerd Vikse.

Grønt og folksomt mål

Du har kanskje lagt merke til at enkelte av gatene i sentrumskjernen ofte er fulle av parkerte biler, uten at det er skiltet for parkering? Disse er boligsoner. Dem er det fem av, og de ligger i sentrumsnære områder (se kart).

Det er et ønske og et mål at en skal få mer bosetting i sentrum, og da må en naturligvis tilrettelegge for det. En ønsker et grønnere sentrum med flere som bor der, flere sykkelveier og flere grønne lunger. Færre biler på overflaten er et mål som følger denne utviklingen. Samtidig er det viktig å tilrettelegge for at beboerne kan parkere nær sin bolig.

Hensikten

Trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet må likevel ivaretas selv om en bor sentrumsnært. Det kan oppstår farlige situasjoner der små barn er særlig utsatt. I mange gater er det vanskelig å komme frem for offentlige etater ved utrykning, renovasjon og snøbrøyting. Formålet med boligsoneparkeringen er å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser innen et avgrenset område for en særskilt gruppe. De som bor i disse områdene, skal oppleve at boligsoneparkering betyr mer ordnet parkering og dermed et triveligere bomiljø. Selv får de tilgang på boligsonekort, slik at de kan stå parkert nær egen bolig. Beboerne i områdene får dermed fordeler ved å få tilgang på gateparkering.

På Risøy er det boligsone, dette er ett av fem områder i sentrumskjernen der det er særlig tilrettelagt for bosetting.

Mange biler til sammen

En av grunnene til at det er mange biler i boligsoneområdene er at beboerne til nå har fått tildelt gratis boligsonekort. Om en boenhet har et par biler selv, og i tillegg gjester som benytter plassen jevnlig, blir det naturligvis veldig trangt i gatene. For å få mer orden på dette og skape trygghet for dem som bor i området, blir det nå innført avgiftsparkering.  

– Boligsoneparkering er et viktig virkemiddel for å opprettholde et godt boligmiljø i de sentrumsnære bydelene. Det skal være trygt og godt tilrettelagt, kommenterer Vikse.

Med en innføring av avgift når en dem som har et reelt behov for gateparkering. Avgiften er holdt veldig lavt sammenlignet med andre norske byer, og betalingsordningen blir innført fra 15. juni.

Digitale kort

Dersom du bor i en boligsone, og trenger boligsonekort, må du søke om dette digitalt. Beboerne må søke om parkeringskort via Haugesund Parkering sin portal: Boligsonekort. Der kommer en videre til en nettbutikk som Easypark drifter for Haugesund Parkering. Alle som søker må opprette egen profil.

Beboerne har også mulighet for å knytte sitt boligsonekort opp til Easypark-appen, slik at det går raskere å endre kjøretøy som er på besøk.

Vilkår for tildeling og bruk av boligsonekort:

 1. Boligsonekort gjelder for beboere i angitt sone. Du må være bosatt og folkeregistret i sonen.
 2. Leietakere eller studenter som ikke er folkeregistret i sonen kan dokumentere boforholdet med husleiekontrakt.
 3. Boligsonekortet knyttes til kjøretøyets kjennemerke.
 4. Husstander som er tildelt boligsonekort er ikke tildelt faste parkeringsplasser i boligsonen.
 5. Boligsonekort tildeles ikke til campingvogner, tilhengere eller kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn.
 6. Innehaver er selv ansvarlig for å fornye parkeringstillatelsen og melde fra om endringer. Parkeringstillatelsen er gyldig for det kjøretøyet det er utstedt for, og for det tidsrommet som er oppgitt på tillatelsen.  Det er bilførers ansvar å påse at kjøretøyet til enhver tid har gyldig boligsoneavtale.
 7. Hver boenhet kan maksimalt kjøpe to boligsonekort (hovedkort).
 8. Hver boenhet kan maksimalt kjøpe ett gjestekort.
 9. Ved endring i avtalen må endringen registreres i kundeprofilen i Easypark. Kjøretøy uten gyldig p-avtale må parkeres på annen lovlig plass inntil avtalen er endret.
 10. Ved flytting fra sonen skal abonnementet opphøre. Adresseforandring skal meldes senest 8 dager etter flytting. Ved flytting ut av boligsonen meldes dette til Haugesund Parkering og avtalen blir avsluttet etter avtalt dato. 
 11. Det er ikke tiltatt å parkere avregistrerte biler på offentlig veg innenfor boligsonen.
 12. Boligsoneparkering er oblatfri. Parkeringskontroll vil foretas ved skanning av kjøretøyets registreringsnummer.
 13. Boligsonekortet gir en ikke anledning til å trosse vegtrafikkloven eller parkeringsforskriften.
 14. Dersom uriktige opplysninger ligger til grunn for utstedt parkeringstillatelse, og/eller parkeringstillatelsen misbrukes, kan tillatelsen inndras eller ugyldiggjøres ved skriftlig melding til innehaveren.
 15. Huseiere som ikke bor i sonen, kan kjøpe et firmakort ved parkeringsbehov for vedlikehold av boligen.  
 16. Innbetalt avgift vil ikke bli refundert i etterkant. 
 17. Avtalen om boligsoneparkering er bare gyldig for det formålet, i den sonen og for det kjøretøyet det er utstedt for.  
 18. Vilkårene gjelder for alle kjøretøy.

Priser pr år

Boligsonekort bil kort 1600
Boligsonekort bil kort 21000
Gjestekort bil kort 11000
Boligsonekort for næringsdrivende kort 11000
Boligsonekort for næringsdrivende kort 2-52000
Boligsonekort for næringsdrivende kort 6+5000

Her ser en hvor de fem boligsonene ligger og hvordan de er inndelt.