– Folk har blitt veldig flinke!

Haugesund Parkering har blitt mer synlig fordi de vil sikre at alle får benytte sentrum, parkere når de har behov – og ikke minst være trygge. Parkeringssjef Ingjerd Vikse er imponert over hvordan byens besøkende har innrettet seg.

Trafikkbetjentene i sine gjenkjennelige antrekk har blitt et mer vanlig skue i bybildet det siste året. Målet er at flere parkerer lovlig og betjentene slipper å skrive ut bøter. Et mål en er godt på vei med å oppnå.

– Folk har blitt veldig flinke. Vi har helt klart sett en positiv endring og utvikling i parkeringsmønsteret. Det er veldig fint å se at befolkningen har blitt mer bevisst på trafikksikkerhet og fremkommelighet, sier en blid og fornøyd parkeringssjef.  

Vikse trekker frem at bilistene nå er mer bevisste på skiltingen og forholder seg til vegtrafikkloven – hele døgnet.  

Regulert etter lovverket

Trafikkbetjentene er som nevnt ikledd en uniform. Med denne medfører et ansvar. På lik linje med politiet, har trafikkbetjentene lover og regler å forholde seg til, noe som gjør at de – i tillegg til å vurdere situasjonen, må se til at vegtrafikkloven blir fulgt.

– Ja, våre ansatte jobber etter vegtrafikkloven og parkeringsforskriften. Dette må til. Vi er opptatt av å opprettholde rettferdig praksis overfor publikum i våre forvaltningsoppgaver, sier Vikse.

Når en hører folk irriterer seg over bøter de har mottatt og regelverk som de mener er for strengt, kan det ofte oppfattes som om de mener det er parkeringsselskapet og betjentene sin feil. Som om de er ute etter «å ta folk». Slik er det virkelig ikke. Haugesund Parkering er på plass for å sikre en trygg og god trafikkflyt i sentrum, og for å hjelpe og veilede.  

– På mange måter er våre betjenter byens servicemedarbeidere. De svarer på spørsmål, veileder publikum og ivaretar håndhevingsoppgaver, forklarer Vikse.

Haugesund Parkering er opptatt av fremkommelighet og sikkerhet for alle.

Totalbildet

– Hvorfor kan vi ikke ha gratis parkering i sentrum? Hvorfor er det ikke flere plasser, og hvorfor har parkeringsbetjentene blitt så «strenge»?

Disse spørsmålene melder seg både på spalteplass i mediene og direkte til parkeringstjenesten. Svaret er enkelt; skal en drifte sentrum, skal en utvikle sentrum, skal en sikre både harde og mye trafikanter, skal utrykningskjøretøy komme seg frem, skal flere kunne bo i sentrum, skal vi ha flere grønne lunger – og skal en drive etter en nasjonal modell som nyttes alle andre steder, ja så må det en regulering og et lovverk til. Å være synlig, å være rettferdig – og gjøre den jobben de er satt til, er Vikse svært opptatt av.

– Hver eneste dag legger vi til rette for trygge parkeringsløsninger for byens besøkende og for at fremkommeligheten og sikkerheten er ivaretatt for alle. Vår jobb er å bidra til at Haugesund er en trygg by å ferdes i, forklarer hun.  Det er viktig at en får parkere når en skal gjøre ærend, at det til enhver tid er ledig korttidsparkering, og at det er et logisk mønster som er lett å forholde seg til.

– Vi har tro på at økt satsing på forebygging og holdningsskapende arbeid på sikt vil føre til at folk får en god opplevelse når de kommer til Haugesund sentrum.

Parkeringssjef Ingjerd Vikse

Skaper trygghet

Haugesund Parkering har i oppgave å dekke offentlighetens behov for parkering. I dag har selskapet 1180 avgiftsplasser og nær 500 uregulerte/korttidsplasser i sentrumssonen. Ambisjonen er å legge til rette for god tilgjengelighet til byens servicetilbud – og gjøre det enkelt for folk å besøke Haugesund sentrum.

Etter at de startet på en endring og ble mer synlige, har det naturligvis kommet en del reaksjoner fra publikum. Mange har rett og slett bare måttet bli forklart hvorfor, og mange har også vært positive. Et eksempel er ved skoler og barnehager, der feilparkering over lang tid har ført til utrygghet for de ansatte og barna.

– Det er veldig fint å få slike tilbakemeldinger. Selvsagt skal de små føle seg trygge, sier Vikse.

Hun forteller at folk blir stadig mer forståelsesfulle og positive.   

– Vi har tro på at økt satsing på forebygging og holdningsskapende arbeid på sikt vil føre til at folk får en god opplevelse når de kommer til Haugesund sentrum. Vi skal bidra til at vi ivaretar samfunnsansvaret på en fornuftig og forutsigbar måte. I dette arbeidet er tillit et viktig begrep, og vi er bevisste på å ha dialog med byens innbyggere, slik at det er et grunnlag for gode grep i fortsettelsen.

Informasjon og forebygging

Når en først har fått en gul lapp i ruta så svir det naturligvis, men summen en må betale har ikke Haugesund Parkering noen innvirkning på. Her er det Samferdselsdepartementet en må se til.

– Ileggelser vil alltid variere over tid. Fokus på informasjon og forebygging kan ha en positiv innvirkning fremover, slik at færre feilparkerer, resonerer Vikse, som igjen påpeker at en allerede ser en merkbar, positiv utvikling blant byens innbyggere og besøkende.

­– Det kan se ut til at folk har forstått hvorfor vi er mer synlige. Vi har tatt tak i enkelte områder og tidspunkt som tidligere ikke har blitt dekket. Og vi har stor tro på at folk i stadig større grad kommer til å forstå og respektere jobben vi gjør, avslutter parkeringssjef Ingjerd Vikse blidt.