Innledning

Haugesund Parkering Drift AS (org.nr. 935716756) («vi») tar sine forpliktelser med hensyn til din personlige informasjon på alvor. Denne personvernerklæringen fastsetter hvordan vi håndterer dine personopplysninger som samles inn via vår nettside, i forbindelse med våre håndhevingsrutiner samt behandling av søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Haugesund Parkering Drift AS er behandlingsansvarlig, og skal påse at personopplysningene blir behandlet i samsvar med personopplysningslovens vilkår.

Personvern i parkeringstjenester og håndheving

Når du benytter deg av vår parkeringstjenester/parkeringsplasser blir det behandlet personopplysninger om deg. Med hjemmel i Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (Parkeringsforskriften) utfører vi kontroll av betalt avgift på kjøretøy som befinner seg parkert på våre anlegg.

Ved kontroll av betalt avgift, bruker vi registreringsnummeret på kjøretøyet. Nummerskiltet blir delt med en tredje part – EasyPark for å kontrollere om det er betalings informasjon. Personvernerklæring til EasyPark finner du ved bruk av følgende nettadresse :- https://easypark.no/. Dersom det foreligger gyldig betaling, blir nummerskilt informasjonen slettet umiddelbart.

Med hjemmel i Parkeringsforskriften utfører vi også kontroll av brudd på Vegtrafikkloven, trafikkregler, skiltforskrift skilt og vilkårsparkering. Ved dette kontroll arbeid registrer vi nummerskilt på kjøretøy ved bruk av PocketControl som er eid av tredje part Giant Leap Technologies – https://www.giantleap.no/pocketcontrol/

Dersom det er brudd på vegtrafikkloven, trafikkregler eller parkeringsvilkårene, blir det opprettet en ileggelsessak i PocketControl. I saken blir det registrert nummerskiltet, det blir tatt bilder av kjøretøyet ditt, opplysninger om tid og sted samt hvilken overtredelse som har foregått. Saken blir oversendt til Kredinor i deres system PS2.0 -https://www.kredinor.no/cookies/

Dersom du klager på parkeringsgebyr eller ilagt kontrollsanksjon vil vi behandle personopplysninger som du oppgir i klagen. Dette omfatter typisk navn og adresse på fører. I tillegg vil det kunne fremgå ytterlige opplysninger om fører og andre personer i din begrunnelse for klagen og av eventuell dokumentasjon som du legger ved denne. Merk at du bare bør gi oss opplysninger som er relevante og nødvendige for at vi skal kunne ta stilling til klagen. Haugesund Parkering Drift AS vil innhente opplysninger om hvem som er eier av kjøretøyet fra Motorvognregisteret. Personopplysningene dine vil kun bli delt med andre i lovpålagte tilfeller, som ledd i betalingsinnkreving eller regnskapsbehandling, eller som følge av pålegg fra offentlig myndighet. Dette inkluderer selskapets innkrever av ubetalte avgifter – Kredinor.

Personvern for søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Når du søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede vil vi behandle personopplysninger som du oppgir i søknaden samt personopplysninger som din fastlege oppgir i legeerklæringen. Innhenting av disse personopplysninger er fastsatt i Forskrift om Parkeringstillatelse for Forflytningshemmede.

Ved oppretting av en sak vil dine personopplysninger blir registrert i Ephorte saksbehandlingssystem i Haugesund kommune, deres personvernerklæring finnes på følgende nettside :- https://www.haugesund.kommune.no/selvbetjening/om-nettstedet/412-personvern-og-informasjonskapsler

Informasjonssikkerhet

Vi sørger for at kun ansatte som har et tjenstlig behov for det, får tilgang til opplysningene om deg. Vi sikrer at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette. Vi sørger for at personopplysningene er tilgjengelige for ansatte når disse skal utføre sine arbeidsoppgaver for å gi deg en best mulig tjeneste.

Taushetsplikt

Alle ansatte i Haugesund Parkering Drift AS har taushetsplikt. De ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til personlige opplysninger om deg, dersom du ikke har gitt samtykke til dette.

Retting og Sletting

Du har når som helst rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og hva vi bruker dem til. Dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige skal de rettes eller slettes, med mindre det er i strid med lov.

Dersom du har ytterligere spørsmål, eller ønsker innsyn i egne personopplysninger, kan du kontakte oss på 52 74 32 85 eller på parkering@haugesund.kommune.no