Parkering i Haugesund

Det er ca 2000 kommunale parkeringsplasser i sentrum, fordelt mellom gratis korttids plasser og avgiftsbelagte plasser samt p-plasser for forflytningshemmede.

Haugesund Parkering drifter ca 1200 avgiftsbelagte parkeringsplasser fordelt på 2 parkeringshus, uteplasser og kantparkering. Avgiftstiden er opplyst om på hver enkelt plass.

Det er også mulig å få kjøpt årskort eller månedskort for kommunale plasser – se vår info om Parkeringskort.

Betaling og/eller registrering skal skje umiddelbart etter parkering. Eventuell kvittering for betalt parkering skal, om ikke annet fremgår av kvitteringen, plasseres godt synlig bak frontruten. Bilfører har en aktiv undersøkelsesplikt i forhold til de skiltreguleringer og vilkår som gjelder der du velger å parkere.


Takster

Timetakst er 18 kroner. Minstetakst er 18 kroner
Du kan betale med mynt, bankkort og mobilapp eller tekstmelding til 2410.

Prøv også våre digitale p-kort – Årskort, Månedskort og Studentkort.

Priser

AutomatPlasseringTillat P-tidAvgiftstid Timepris  Døgnpris Takstgruppe
  
P-hus 
Centralen P-hus 
BA09Plan 7Avgift hele døgnetkr 18,00 07:00-24:00
kr 9,00
07:00-24:00
 kr   200,00 
BA26Plan 8Avgift hele døgnet kr 18,00 07:00-24:00
kr 9,00
07:00-24:00
 kr   200,00 
Bølgå P-hus 
BA01Plan 108:00-15:00 (08:00-12:00) kr 18,00 – 5910
BA02Plan 208:00-15:00 (08:00-12:00) kr 18,00 – 5910
BA03Plan 308:00-15:00 (08:00-12:00) kr 18,00 – 5910
BA04Plan 42 timer08:00-15:00 (08:00-12:00) kr 18,00 – 5912
  
Gate-
parkering
 
BA10Kirkegata
Servicesenter
2 timer08:00-15:00 (08:00-12:00) kr 18,00 – 5918
BA07Vår Frelsers menighet08:00-15:00 (08:00-12:00) kr 18,00 – 5900
BA06Biblioteket08:00-15:00 (08:00-12:00) kr 18,00 – 5900
BA13Haga08:00-15:00 (08:00-12:00) kr 18,00 – 5900
BA08Bibliotek-
parken
08:00-15:00 (08:00-12:00) kr 18,00 – 5900
BA34Grytå08:00-15:00 (08:00-12:00) kr 18,00 – 5900
BA30Møllervegen08:00-15:00 (08:00-12:00) kr 18,00 – 5900
BA38Skåregata ved Markedet2 timer08:00-15:00 (08:00-12:00) kr 18,00 – 5916
BA11Strandgata Nord08:00-15:00 (08:00-12:00) kr 18,00 – 5900
  
P-plasser 
BA36Flotmyr SørAvgift hele døgnet –  kr      55,005914
BA37RevehallenAvgift hele døgnet –  kr      55,005914
Bobil-
parkering
Flotmyr Sør24 timerAvgift hele døgnet kr 30,00 – 5919
BA14Flotmyrgata P-plassAvgift hele
døgnet
 kr 18,00 kr      50,005920
BA12Vedal-menningen08:00-15:00 (08:00-12:00) kr 18,00 – 5900
A36Høvleriet08:00-15:00 (08:00-12:00) kr 18,00 – 5900
BA27Risøybroa
P-plass
08:00-15:00 (08:00-12:00) kr 18,00 – 5900
BA01Skåregata
P-plass
2 timer08:00-15:00 (08:00-12:00) kr 18,00 – 5916
BA35Centralen P-hus Taket08:00-15:00 (08:00-12:00) kr 18,00 – 5915
Ladeplass
EL-bil
Centralen P-hus4 timerAvgift hele døgnet 18,- + 2,9 kr pr kWt  – 10398

Parkeringshus

Bølgå P-hus
P-hus Nord
Centralen P-hus

I Haugesund sentrum har vi to parkeringshus – Centralen P-hus og Bølgå P-hus.


Gateparkering

Der det ikke er regulert med parkerings og stanseforbud, kan vi tilby rundt 2000 parkeringsplasser i sentrum og på Flotmyr område. Av disse er ca. 500 gateplasser.


Boligsone

Boligsoneparkering er et viktig virkemiddel for kommunen for å opprettholde et godt boligmiljø i de sentrumsnære bydelene.

Parkeringen er i mange områder blitt et stort problem både for trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet. Mange parkerer på gater og fortau og det oppstår lett farlige situasjoner. Små barn er særlig utsatt. I mange gater er det vanskelig å komme fram for offentlige etater ved utrykning, renovasjon og snøbrøyting. Formålet med boligsoneparkeringen er å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser innen et avgrenset område. De fleste beboerne vil oppleve at boligsoneparkering betyr mer ordnet parkering og et triveligere bomiljø. Ordningen gir beboere særfordeler mht. parkering i boliggatene.

Søk her

Hvem kan få et boligsonekort?

Beboere, næringsdrivende og institusjoner i bygg som har adresse innenfor en angitt boligsone, har anledning til å kjøpe boligsonekort.

Avgift for boligsonetillatelser betales ved opprettelse av nye tillatelser, eller ved fornying av eksisterende gyldig tillatelser.

Vilkår for tildeling av boligsonekort 

Priser per år

Boligsonekortet er gyldig i ett år fra kjøpsdato.

Boligsonekort bil kort 1  0,- pr år
Boligsonekort bil kort 2  0,- pr år
Gjestekort bil kort 1  0,- pr år
Gjestekort bil kort 2 500,- pr år
Boligsonekort for næringsdrivende kort 1  500,- pr år
Boligsonekort for næringsdrivende kort 2-5 1500,- pr år
Boligsonekort for næringsdrivende kort 6+ 4500,- pr år

Hvilken dokumentasjon som må vises?

Oversikt over boligsoner i Haugesund

Sone 01

Sør til Dr. Eyesgata – Nord til Nygata (grytå) – Vestover til Breidablikgata – Øst til Karmsundgata

Sone Risøy

Fjellgata – Fresvikgata – Tollbugata – Fløttmannsgata – John Risøensgate mot Nord – hele Sundgata – Peder Høydalsgata – Trosnabergaten – Skarvethunsgata

Sone 03

Ludolf Eides Gate – Sørover til Kaigata. I Flotmyrgata og Øvregata

Sone 04

Bjørgvingata – Wergelandsgata – Ivar Aasens gate – Nordraaks gate

Sone 05

Flotmyrgata, Øvregata, Oddagata, Oscarsgata, Breidablikkgata, Grønhauggata


Borttauing av biler

Haugesund Parkering samarbeider med politiet ved fjerning av kjøretøy. Dette betyr at vi i visse tilfeller må taue bort biler for å løse trafikale problemer. Kjøretøy som forsøpler miljøet ved å stå med oljelekkasjer, bensin/diesellekkasjer og knuste bilruter er også nødvendig å fjerne fra gatene. I tillegg fjernes uregistrerte kjøretøy som står parkert på offentlig gate ut over 14 dager.

Regler for uregistrerte kjøretøy

»Registreringspliktig kjøretøy uten lovlige kjennemerker skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt». (Vegtrafikkloven)

Har du melding om uregistrerte kjøretøy som står på offentlig vei eller parkeringsplass over lengre tid, ta kontakt med oss eller politiet. Du må oppgi nøyaktig adresse og beskrivelse på kjøretøyet når du tar kontakt.

Vær oppmerksom på at fjerning av uregistrerte kjøretøy kan ta tid.

Som følge av våre nødvendige prioriteringer vil noen oppleve at deres henvendelser ikke fører til hurtig fjerning. Alle henvendelser blir imidlertid registrert og alle bilene vil bli fjernet.


Parkering for forflytningshemmede

Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, hjemlet i forskrift av 01. januar 2017.

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytnings-evne har et særlig behov for parkeringslette på ett eller flere konkrete steder. For at parkeringstillatelse skal gis, er det ikke tilstrekkelig å vise til en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov. Parkerings-tillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Problemer med å bære vektlegges i liten grad.

Legeerklæring: Legeerklæringen skal være godt utfylt med opplysninger om medisinske tilstander, samt søkerens gangevne med og uten hjelpemidler. Erklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurderingen.

Søknaden: Det er i søknaden at et særlig behov for parkeringslettelse skal kommer fram. Man må begrunne hvorfor hvorfor det ordinære parkeringstilbudet ikke kan benyttes der man ofte har behov for å parkere. I søknadsskjemaet er det tatt med ulike forhold vi ønsker svar på. Det er viktig å være nøye med utfylling, slik at behovet kommer tydlig fram.

Som bilfører er det viktig å få fram :-

I søknader som gjelder passasjer er hovedregelen at man kan kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for å gjøre dette. Parkeringstillatelse tildeles derfor når den som transporteres ikke kan forlates alene (for eksempel på venteværelset) mens bilen flyttes. Dette må fremgå av legeerklæringen og søknaden.

Vedlegg: 2 Passfoto og kopi av førerkort dersom søkeren er som fører av bil (kopi av begge sider av førerkortet). Førere over 80 år må sørge for å vedlegge kopi av gyldig førerkort som er fornyet av Statens Vegvesen etter fremlegg av helseattest.

Søk her

Last ned legeerklæringsskjema (PDF)


Trafikkreglene

Parkering er i trafikkreglene § 1 definert som: “Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller på stigning eller av- eller pålessing.”

Regler for stans og parkering fins i trafikkreglene § 17

I vegkryss, gangfelt, fortau mv. er all stans forbudt. Bilfører har da ikke anledning til å vurdere om han likevel kan stoppe hvis dette ikke er til hinder for annen ferdsel. Mange bilførere synes å være mest opptatt av å slippe andre biler forbi, og glemmer at også fotgjengere er “annen ferdsel”.

Les alle trafikkregler her.


Skiltbestemmelser

370/4P Stans forbudt

Skiltet forbyr all stans uansett om fører sitter i kjøretøyet eller om motor er i gang.


372/5P Parkering forbudt

Parkering omfatter i utgangspunktet all stans av kjøretøyet, med unntak av kortest mulig stans for av- eller pålessing eller av- eller påstigning. For at stansen skal regnes som lasting eller lossing må gjenstanden som flyttes ha en viss tyngde og/eller omfang. (Bæring av handleposer o.l. regnes ikke i denne sammenheng som av- eller pålessing.


376 og 378/2P og 3P/6P og 7P – Soneregulering

Skiltene angir at man kommer inn i en sone (område) med spesielle reguleringer. Inne i sonen gjelder reglene på hovedskiltet som man passerer ved innkjøring i sonen. Inne i sonen kan det være satt opp avvikende reguleringer. På disse strekninger gjelder bare den avvidende regulering, ikke soneskiltet.


378/3P/7P – Slutt på parkeringssone

Sonereguleringen oppheves når man kjører ut av sonen og passerer skilt 378/3P/7P


552/1P – Parkering

På plasser og strekninger med denne regulering er parkering tillatt. Det kan gis begrensinger i parkeringsadgangen med underskilt. Dette kan omfatte avgiftsplikt, tidsbegrensning eller begrensing for kjøretøy- eller trafikantgrupper.


Eksempler på underskilt: