Parkering for forflytningshemmede

Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, hjemlet i forskrift av 01. januar 2017.

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslette på ett eller flere konkrete steder. For at parkeringstillatelse skal gis, er det ikke tilstrekkelig å vise til en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov. Parkerings-tillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Problemer med å bære vektlegges i liten grad.

Legeerklæring: Legeerklæringen skal være godt utfylt med opplysninger om medisinske situasjon, samt søkernes gangavstand med og uten hjelpemidler. Erklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurderingen.

Søknaden: Det er søknaden som må få fram opplysninger som tilsier at deter et særlig behov for parkeringslettelse. Man må begrunne hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på stedene du ofte besøker ikke kan benyttes. I søknadsskjemaet er det tatt med ulike forhold vi ønsker svar på. Det er viktig å være nøye med utfylling, slik at behovet kommer tydlig fram.

Som bilfører er det viktig å få fram følgende:

– Hvor er det vanskelig å parkere og hvor ofte er det behov for å parkere der? (stedsnavn/gatenavn må oppgis)

– Hvorfor er det vanskelig å parkere her?

– Hvorfor er det vanskelig å bruke de ordinære plassene her?

– Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret være til hjelp på disse bestemte stedene? –

I søknader som gjelder passasjer er hovedregelen at man kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for å gjøre dette. Parkeringstillatelse tildeles derfor når den som transporteres ikke kan forlates alene (for eksempel på venteværelset) mens bilen flyttes. Dette må fremgå av legeerklæringen og søknaden.

Vedlegg: 2 stk passfoto av søkeren og kopi av førerkort dersom du søker er fører av bil (kopi av begge sider av førerkortet). Førere over 80 år må sørge for å vedlegge kopi av gyldig førerkort som er fornyet av Statens Vegvesen etter fremlegg av helseattest.

Søknad med vedlegg sendes til: Haugesund Parkering, Grønhauggata 4, 5525 Haugesund

Søk digitalt