Trafikkreglene

Parkering er i trafikkreglene § 1 definert som: “Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller på stigning eller av- eller pålessing.”

Regler for stans og parkering fins i trafikkreglene § 17

I vegkryss, gangfelt, fortau mv. er all stans forbudt. Bilfører har da ikke anledning til å vurdere om han likevel kan stoppe hvis dette ikke er til hinder for annen ferdsel. Mange bilførere synes å være mest opptatt av å slippe andre biler forbi, og glemmer at også fotgjengere er “annen ferdsel”.

 1. Det er forbudt å stanse:
  1. I uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted.
  2. I vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortauskant, kantlinje eller vegkant begynner å runde.
  3. Helt eller delvis på fortau, gangveg eller sykkelveg.
  4. på gangfelt eller sykkelfelt eller nærmere enn 5 meter foran slike steder.
  5. På motorveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motorveg.
  6. Nærmere planovergang enn 5 meter.
  7. I kollektivfeltet eller i sykkelfelt, unntatt for buss eller spor vogn på holdeplass.
  8. På vegutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller sporvogn.
 2. Det er forbudt å parkere
  1. Foran inn- eller utkjørsel.
  2. På møteplass i vegens hele bredde så langt kjørebanen er utvidet.
  3. På gågate.
  4. På gatetun utenom særskilt anviste plasser.
 3. På forkjørsveg med høyere fartsgrense enn 50 km i timen er det forbudt å parkere på kjørebanen.
Illustrasjon over «forbudte soner» i vegkryss

Situasjon A:
Stans nærmere enn 5 meter foran gangfelt er forbudt.

Situasjon B:
Stans i T-kryss er forbudt. Her gjelder ikke 5-metersregelen på hver side i toppen T-en.

Situasjon C:
Stans i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkryss er forbudt.
Avstand regnes fra der vegen (fortau, vegkant eller kantlinje) begynner å runde.

Situasjon D:
Stans i gangfelt er forbudt.

Situasjon E:
Stans på fortau og gang-/sykkelveg er forbudt.