Visste du at både Centralen og Bølgå blir grundig vasket flere ganger i uken?

Vi vil at kundene våre skal ha en god opplevelse når dere parkerer hos oss, derfor er renhold viktig.

Fra 12. september vil parkeringshusene Centralen og Bølgå være kameraovervåket.

For din trygghet og sikkerhet har det blitt satt opp kameraovervåking. Dette er et tiltak for å trygge våre kunder i parkeringshusene. Les mer.

Boligsoner er et viktig virkemiddel for å ivareta tilgjengelighet og fremkommelighet i sentrumsnære boligområder. Hensikten med tilbudet er å skape bedre lokalmiljø, særlig i områder hvor det er arbeidsplasskonsentrasjoner. I Haugesund er det 5 boligsoner. Uten boligsoneparkering i disse områdene risikerer en større grad av fremmedparkering av arbeidsreisende.  

Haugesund Parkering foretok en justering av satsene tilknyttet boligsonekort fra 15.06. Det har også tidligere vært parkeringsavgift i boligsonene, men endringen sier nå at det er avgift fra første kort. 

Styret vedtok å holde avgiftene lavt, men at det likevel skal være et tiltak som sikrer at en i større grad tilbyr gateparkering til de som har et behov for dette. Samlet sett blir fremkommeligheten og bybildet bedre i disse områdene.  

I etterkant av justering av avgift har det kommet flere tilbakemeldinger fra beboere i boligsonene. Selv om det er innført en lav avgift og avgift i boligsoner er vanlig praksis i flere andre byer, har Haugesund Parkering forståelse og respekt for folks reaksjoner. Haugesund parkering har derfor dialog med Haugesund kommune om dette skal løftes opp som en politisk sak.  

Beslutning: 

Administrasjonen og styret i Haugesund Parkering har på bakgrunn av dette besluttet å pause vedtaket om endring i avgiftene i boligsonen. Vi vil se på dette på nytt og samtidig ta en vurdering av innkomne innspill.  

P-hus Bølgå
P-hus Centralen

Nei, det er ikke brukt «ørten dyre konsulenttimer i tre år» for å få parkeringshus-navnene på plass.   

Parkeringshus nord (nå Centralen) og Parkeringshus sør (nå Bølgå), har vært under oppussing, oppgradering og navneendring. Nylig avslørte vi hvilke navn vi hadde landet på – og gledet oss til å dele nyheten. Dessverre ble det mer fokus på tids- og ressursbruk. Det er derfor viktig med en oppklaring.  

I kjølvann av medieoppslagene siste tiden, er det viktig for Haugesund Parkering å være transparente – og da er det viktig at korrekte opplysninger kommer frem. Haugesund Parkering er en offentlig bedrift som følger oppgaver som er gitt i vedtektene, og vårt selskap driver ikke med politikk. Vi er satt til de oppgavene som er delegert oss. 

Det har blitt fremstilt som om vi har brukt uforholdsmessig lang tid på navneprosessen. Tidsbruken har helt naturlige årsaker, her handler det ikke om noen ting annet enn prioritering av oppgaver.  

Vi hadde lagt navnesaken til side for å jobbe med en rekke digitaliseringsprosesser som vi mener er viktigere enn navnene på parkeringshusene.  

Når det kommer til innleie av konsulenter i denne prosessen, så har vi – i likhet med de fleste – ikke designkompetanse på huset og må skaffe oss denne utenfra. Da vi landet på navna Centralen og Bølgå, knyttet vi til oss ekstern hjelp. Men i et svært begrenset omfang. Totalt har vi hatt 2 møter à 1 time. Kostnaden er altså «noen tusenlapper». 

Bølgå fikk navnet ut fra arkitektens tanker ved fasadeendringen, befolkningens innspill til navneforslag og Haugesunds tilhørighet til havet.  Parkeringshus Nord har en fin forhistorie som sentralholdeplass for buss. Den hadde i gamle dager navnet Centralholdeplassen rutebilstasjon. Haugesund Parkering ønsket å hente noe av historien inn i navnet, og falt dermed ned på Centralen. 

Om noen, politikere eller andre skulle ha ytterligere spørsmål om parkeringshusprosessen, så er det veldig velkomne til å innhente fakta hos oss.  

– Ingjerd Vikse – daglig leder Haugesund parkering 

Vil du jobbe forebyggende med trafikksikkerhet og fremkommelighet og aktivt jobbe med Haugesund som by? Vi har nå ledig stilling som trafikkbetjent.

Som trafikkbetjent i Haugesund Parkering vil du ha fokus på vårt samfunnsoppdrag som er ivaretakelse av trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø.  Hovedoppgavene i denne stillingen er utførelse av håndheving og vedlikeholdsoppgaver i parkeringshus og andre parkeringsarealer.

Vi søker etter en person som ønsker en aktiv arbeidshverdag hvor fokus på forebygging og kundeservice alltid står sentralt. Du vil få en variert arbeidshverdag, primært utendørs, der du server Haugesund som by. I stillingen inngår praktiske vedlikeholdsoppgaver, og vi vil ha en aktiv medarbeider som er teknisk og praktisk anlagt.  Vi søker deg som har god datakompetanse- og forståelse da våre forvaltningsoppgaver er i en digitaliseringsprosess. Som trafikkbetjent vil det være nødvendig å legge stor vekt på service overfor trafikanter og andre, og om mulig veilede trafikantene slik at parkeringsovertredelser unngås. Du vil bli en del av vårt team som alle setter engasjement, kundevennlighet og utvikling i fokus.

Om Haugesund Parkering:

Haugesund Parkering har ansvar for samfunnsansvarlig forretningsdrift, og er blitt etablert for å levere grunnleggende tjenester til innbyggere. Det er omtrent 1800 kommunale parkeringsplasser i sentrum, fordelt mellom avgiftsbelagte plasser, p-plasser for forflytningshemmede og korttidsplasser. Selskapet har ansvar for all drift av alle offentlige parkeringsplasser. Haugesund Parkering har i tillegg delegert myndighet i forvaltningssaker som håndheving, klagebehandling og behandling av søknader om parkeringstillatelser for forflytningshemmede. Haugesund Parkering har som målsetting å skape utvikling i byen innenfor vårt felt ved å digitalisere vårt tjenestetilbud og for å utvikle vårt tjenestetilbud. Haugesund Parkering er et kommunalt eid aksjeselskap som er eid 100% av Haugesund kommune. Selskapet driver både med forretning og forvaltning, og har fokus på by- og sentrumsutvikling. Selskapet har sju ansatte med base på kontoret i Haugesund sentrum. For mer informasjon, se haugesundparkering.no

Ansvar og oppgaver:

Kvalifikasjonskrav:

Personlige egenskaper:

Vi tilbyr:

Det tas forbehold om at det i fremtiden kan bli endrede rammebetingelser slik at innholdet i arbeidsoppgaver vil kunne endres.

Arbeidstid:

Heltid

Arbeid etter vaktplan. Kveld- og helgearbeid må beregnes.

Arbeidssted er ved vårt kontor i Haugesund sentrum.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Ingjerd Vikse, tlf.: 988 77 279 eller fagansvarlig Jane Parkinson, tlf: 412 93 040

Vis din interesse for stillingen ved å sende inn CV og søknad til post@haugesund-parkering.no . Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle søknader behandles konfidensielt.

Søknadsfrist: 19.07.2022, søknader vurderes fortløpende

Haugesund sentrum og Haugesund parkering jobber side om side for et levende og tilgengelig sentrum. – Potensialet er stort og fremtiden ser lys ut, sier sentrumssjefen og parkeringssjefen.

Om en bare skal innom butikken for melk og brød, gjøre et par ærend, eller tilbringe dagen i Haugesund sentrum, så skal en finne tilgengelig parkeringsplass. Etter at Haugesund parkering endret på rutinene sine, har flere merket at ordningen fungerer som den skal.

– Tilbakemeldingene fra publikum er positive. Folk opplever at de finner ledige plasser til sitt formål, sier parkeringssjef Ingjerd Vikse.

Felles mål

Også daglig leder i Haugesund sentrum, Geir Jakobsen forteller om en merkbar endring.  

– Vi får skryt, folk sier de finner ledige parkeringsplasser, og de forstår hvorfor det måtte en rutineendring til. Dette gjelder også for dem som driver butikk i sentrum, nikker han, og poengterer at det handler om å snu vaner.

Jakobsen og Vikse jobber begge under forutsetningen og målet om et levende sentrum, med grøntarealer og et variert handels- og servicetilbud – tilrettelagt for både harde og myke trafikanter.

– Her finner vi næring, service og handel i skjønn forening. En er ute i fri luft og skal kunne kjenne på en «byatmosfære» når en er i Haugesund sentrum, sier Jakobsen.   

– Vi ønsker alle at så mange som mulig skal bruke sentrum, at de skal både besøke butikkene og alt annet som finnes her av tilbud. Da må vi også gjøre byen tilgjengelig. Og her kommer parkeringen inn, legger Vikse til.

Daglig leder i Haugesund sentrum, Geir Jakobsen og daglig leder i Haugesund parkering, Ingjerd Vikse er galde for positive tilbakemeldinger fra publikum. Begge ser svært lyst på fremtiden.
Foto: Mona Terjesen

Stort potensiale

Parkering er naturligvis i stor grad nøkkelen til et levende sentrum. En skal gjøre rom for både privatpersoner som kommer i bil, utrykningskjøretøy, busser og varetransport. Og ikke minst så skal alle ferdes på en trygg måte. Da må en ha en viss flyt for å få det til å fungere. Med andre ord kan ikke noen bruke parkeringsplassen lengre enn de trenger.

– Regulering skaper sirkulasjon, og det opplever vi nå at folk skjønner og respekterer. Det får vi også tilbakemeldinger på, og det er veldig fint, sier Vikse.

Snittiden til besøkende i Haugesund sentrum er 2,5-3,5 timer. Det er ganske lenge, sammenlignet med flere andre steder. Noe som også betyr at handelspotensialet er stort, og behovet for tilgjengelige parkeringsplasser likeens.  

– Vi har stor variasjon i butikkmiksen vår, og et rikt tilbud også når det kommer til spisesteder og kultur. I tillegg er det mange som jobber i og rundt sentrum. Så potensialet er stort. Ønsket er at mange skal bruke sentrum fast, også andre dager i uka enn lørdager, sier Jakobsen.

Før og etter koronaen

Både sentrumssjefen og parkeringssjefen mener et sterkt regionssenter er viktig.

– To tredjedeler av de som kommer hit, kjører bil. Det er viktig at det er sømløst for alle kunder, og da er ikke parkering det egentlige målet, men veien dit. Hva en skal i sentrum er det som er viktig, kommenterer Vikse.

Jakobsen forteller at mange forteller vi i dag setter enda mer pris på sentrum, enn før koronaen.

– Det var utvilsomt et savn. Mange har gått fra netthandel til butikkhandel. Det har rett og slett skjedd en holdningsendring blant folk, sier han.

Og de som kommer til byen for å gjøre ærend, skal altså alltid kunne finne en tilgengelig parkeringsplass, som passer deres behov. Velger en seg et av parkeringshusene så er en også trygga mens en står der.

– Vi har kamera, vakthold og parkeringshusene blir vedlikeholdt og rengjort. Det skal være trygt og godt å komme til Haugesund sentrum – og byen skal være tilgengelig, påpeker Vikse.

Godt samarbeid

Sentrumsforeningen og Haugesund parkering har jevne møter og god dialog.

– Ja, vi møtes kontinuerlig og jobber mot et felles gode. Vi server byen på samme måte og ønsker det samme for sentrum, sier Jakobsen.

Vikse forteller at hun er opptatt av god dialog og ønsker lav terskel for å ta kontakt med parkeringstjenesten.

– Det er viktig for oss å prate både med de som bruker sentrum og de som driver næring her. Jeg blir alltid glad for tilbakemeldinger og henvendelser. Så det er bare å ta kontakt uansett hva det måtte gjelde, sier Ingjerd Vikse.

Både hun og Jakobsen ser svært lyst på fremtiden i Haugesund sentrum.

– Det planlegges mye spennende her, det vil komme mange nye etableringer i regionen, avstanden til Bergen og Stavanger blir langt kortere med Rogfast og Hordfast, og en vil trenge et enda sterkere handels- og servicetilbud. Cruiseturistene er tilbake, sommeren er på trappene og det er liv i sentrum igjen. Med gode parkeringsmuligheter og et godt tilbud, vil Haugesund sentrum kunne stå sterkt i årene fremover, avslutter de to.

Haugesund Parkering søker servicemedarbeider

Vil du jobbe forebyggende med trafikksikkerhet og fremkommelighet og aktivt jobbe med Haugesund som by? Vi har nå et ledig vikariat som servicemedarbeider/trafikkbetjent.

Som servicemedarbeider i Haugesund Parkering vil du ha fokus på vårt samfunnsoppdrag som er ivaretakelse av trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø.  Hovedoppgavene i dette vikariatet er utførelse av vedlikeholdsoppgaver i parkeringshus og andre parkeringsarealer. Du vil også få noe innføring i betjentoppgaver i vikariatet.

Vi søker etter en person som ønsker en aktiv arbeidshverdag hvor fokus på forebygging og kundeservice alltid står sentralt. Du vil få en variert arbeidshverdag, primært utendørs, der du server Haugesund som by. I stillingen inngår praktiske vedlikeholdsoppgaver, og vi vil ha en aktiv medarbeider som er teknisk og praktisk anlagt.  Vi søker deg som har god datakompetanse- og forståelse da våre forvaltningsoppgaver er i en digitaliseringsprosess. Som servicemedarbeider/trafikkbetjent vil det være nødvendig å legge stor vekt på service overfor trafikanter og andre, og om mulig veilede trafikantene slik at parkeringsovertredelser unngås. Du vil bli en del av vårt team som alle setter engasjement, kundevennlighet og utvikling i fokus.

Om Haugesund Parkering:

Haugesund Parkering har ansvar for samfunnsansvarlig forretningsdrift, og er blitt etablert for å levere grunnleggende tjenester til innbyggere. Det er omtrent 1800 kommunale parkeringsplasser i sentrum, fordelt mellom avgiftsbelagte plasser, p-plasser for forflytningshemmede og korttidsplasser. Selskapet har ansvar for all drift av alle offentlige parkeringsplasser. Haugesund Parkering har i tillegg delegert myndighet i forvaltningssaker som håndheving, klagebehandling og behandling av søknader om parkeringstillatelser for forflytningshemmede. Haugesund Parkering har som målsetting å skape utvikling i byen innenfor vårt felt ved å digitalisere vårt tjenestetilbud og for å utvikle vårt tjenestetilbud. Haugesund Parkering er et kommunalt eid aksjeselskap som er eid 100% av Haugesund kommune. Selskapet driver både med forretning og forvaltning, og har fokus på by- og sentrumsutvikling. Selskapet har sju ansatte med base på kontoret i Haugesund sentrum. For mer informasjon, se haugesundparkering.no

Ansvar og oppgaver:

Kvalifikasjonskrav:

Personlige egenskaper:

Vi tilbyr:

Det tas forbehold om at det i fremtiden kan bli endrede rammebetingelser slik at innholdet i arbeidsoppgaver vil kunne endres.

Arbeidstid:

Heltid

Arbeid etter vaktplan. Kveld- og helgearbeid må beregnes.

Periode for vikariat:

01.07.2022-31.12.2022 med mulighet for forlengelse.

Arbeidssted er ved vårt kontor i Haugesund sentrum.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Ingjerd Vikse, tlf.: 988 77 279.

Vis din interesse for stillingen ved å registrere CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle søknader behandles konfidensielt.

Søknadsfrist: 12.06.2022, søknader vurderes fortløpende

Det vil bli gjennomført brannøving av Haugesund Brannvesen fra 10:00 til 12:30. Mandag 30.05.22 til og med Torsdag 02.06.22

I tidsrommet vil det bli stengt for innkjøring.

Ved spørsmål ta kontakt med oss.

Haugesund Parkering er i en spennende utvikling og vi ønsker nå å styrke oss med en engasjert og serviceinnstilt administrasjonsmedarbeider

Vi søker etter en person som ønsker en aktiv arbeidshverdag hvor forebygging og kundeservice alltid står sentralt. Du vil få en variert arbeidshverdag med administrative oppgaver innen saksbehandling, markedsføring og økonomi. Vi ser etter deg som motiveres av å bidra til utvikling og forbedring og som har god digital kompetanse. Videre må du ha interesse og engasjement for trafikk, miljø og sikkerhet. 

Som medarbeider i Haugesund Parkering vil du jobbe med vårt samfunnsoppdrag som er ivaretakelse av trafikksikkerhet og fremkommelighet, og samtidig bidra til by- og sentrumsutvikling. Du vil bli en del av vårt team på sju personer som alle setter engasjement, kundevennlighet og utvikling i fokus. Stillingen rapporterer til daglig leder. 

Haugesund Parkering har blitt mer synlig fordi de vil sikre at alle får benytte sentrum, parkere når de har behov – og ikke minst være trygge. Parkeringssjef Ingjerd Vikse er imponert over hvordan byens besøkende har innrettet seg.

Trafikkbetjentene i sine gjenkjennelige antrekk har blitt et mer vanlig skue i bybildet det siste året. Målet er at flere parkerer lovlig og betjentene slipper å skrive ut bøter. Et mål en er godt på vei med å oppnå.

– Folk har blitt veldig flinke. Vi har helt klart sett en positiv endring og utvikling i parkeringsmønsteret. Det er veldig fint å se at befolkningen har blitt mer bevisst på trafikksikkerhet og fremkommelighet, sier en blid og fornøyd parkeringssjef.  

Vikse trekker frem at bilistene nå er mer bevisste på skiltingen og forholder seg til vegtrafikkloven – hele døgnet.  

Regulert etter lovverket

Trafikkbetjentene er som nevnt ikledd en uniform. Med denne medfører et ansvar. På lik linje med politiet, har trafikkbetjentene lover og regler å forholde seg til, noe som gjør at de – i tillegg til å vurdere situasjonen, må se til at vegtrafikkloven blir fulgt.

– Ja, våre ansatte jobber etter vegtrafikkloven og parkeringsforskriften. Dette må til. Vi er opptatt av å opprettholde rettferdig praksis overfor publikum i våre forvaltningsoppgaver, sier Vikse.

Når en hører folk irriterer seg over bøter de har mottatt og regelverk som de mener er for strengt, kan det ofte oppfattes som om de mener det er parkeringsselskapet og betjentene sin feil. Som om de er ute etter «å ta folk». Slik er det virkelig ikke. Haugesund Parkering er på plass for å sikre en trygg og god trafikkflyt i sentrum, og for å hjelpe og veilede.  

– På mange måter er våre betjenter byens servicemedarbeidere. De svarer på spørsmål, veileder publikum og ivaretar håndhevingsoppgaver, forklarer Vikse.

Haugesund Parkering er opptatt av fremkommelighet og sikkerhet for alle.

Totalbildet

– Hvorfor kan vi ikke ha gratis parkering i sentrum? Hvorfor er det ikke flere plasser, og hvorfor har parkeringsbetjentene blitt så «strenge»?

Disse spørsmålene melder seg både på spalteplass i mediene og direkte til parkeringstjenesten. Svaret er enkelt; skal en drifte sentrum, skal en utvikle sentrum, skal en sikre både harde og mye trafikanter, skal utrykningskjøretøy komme seg frem, skal flere kunne bo i sentrum, skal vi ha flere grønne lunger – og skal en drive etter en nasjonal modell som nyttes alle andre steder, ja så må det en regulering og et lovverk til. Å være synlig, å være rettferdig – og gjøre den jobben de er satt til, er Vikse svært opptatt av.

– Hver eneste dag legger vi til rette for trygge parkeringsløsninger for byens besøkende og for at fremkommeligheten og sikkerheten er ivaretatt for alle. Vår jobb er å bidra til at Haugesund er en trygg by å ferdes i, forklarer hun.  Det er viktig at en får parkere når en skal gjøre ærend, at det til enhver tid er ledig korttidsparkering, og at det er et logisk mønster som er lett å forholde seg til.

– Vi har tro på at økt satsing på forebygging og holdningsskapende arbeid på sikt vil føre til at folk får en god opplevelse når de kommer til Haugesund sentrum.

Parkeringssjef Ingjerd Vikse

Skaper trygghet

Haugesund Parkering har i oppgave å dekke offentlighetens behov for parkering. I dag har selskapet 1180 avgiftsplasser og nær 500 uregulerte/korttidsplasser i sentrumssonen. Ambisjonen er å legge til rette for god tilgjengelighet til byens servicetilbud – og gjøre det enkelt for folk å besøke Haugesund sentrum.

Etter at de startet på en endring og ble mer synlige, har det naturligvis kommet en del reaksjoner fra publikum. Mange har rett og slett bare måttet bli forklart hvorfor, og mange har også vært positive. Et eksempel er ved skoler og barnehager, der feilparkering over lang tid har ført til utrygghet for de ansatte og barna.

– Det er veldig fint å få slike tilbakemeldinger. Selvsagt skal de små føle seg trygge, sier Vikse.

Hun forteller at folk blir stadig mer forståelsesfulle og positive.   

– Vi har tro på at økt satsing på forebygging og holdningsskapende arbeid på sikt vil føre til at folk får en god opplevelse når de kommer til Haugesund sentrum. Vi skal bidra til at vi ivaretar samfunnsansvaret på en fornuftig og forutsigbar måte. I dette arbeidet er tillit et viktig begrep, og vi er bevisste på å ha dialog med byens innbyggere, slik at det er et grunnlag for gode grep i fortsettelsen.

Informasjon og forebygging

Når en først har fått en gul lapp i ruta så svir det naturligvis, men summen en må betale har ikke Haugesund Parkering noen innvirkning på. Her er det Samferdselsdepartementet en må se til.

– Ileggelser vil alltid variere over tid. Fokus på informasjon og forebygging kan ha en positiv innvirkning fremover, slik at færre feilparkerer, resonerer Vikse, som igjen påpeker at en allerede ser en merkbar, positiv utvikling blant byens innbyggere og besøkende.

­– Det kan se ut til at folk har forstått hvorfor vi er mer synlige. Vi har tatt tak i enkelte områder og tidspunkt som tidligere ikke har blitt dekket. Og vi har stor tro på at folk i stadig større grad kommer til å forstå og respektere jobben vi gjør, avslutter parkeringssjef Ingjerd Vikse blidt.

Mai er den internasjonale måneden for Huntingtons sykdom, og målet er å skape forståelse og senke stigma. Dette vil være synlig på P-hus sør i perioden 01.05.-08.05. Da er huset lyssatt i blått og lilla fra kl. 18:00-23:00. Om Huntingtons sykdom: Dette er en arvelig sykdom som starter i 30-40 års alderen, og den karakteriseres av ufrivillige og ukontrollerte bevegelser av armer og ben.

5, 6, 7 og 8 etg på P-hus Nord skal spyles og blir stengt, fom. torsdag 07.04.22, tom. fredag 08.04.22. Alle øvrige etasjer er åpne.