Endring i avgift for boligsonekort utsatt

Boligsoner er et viktig virkemiddel for å ivareta tilgjengelighet og fremkommelighet i sentrumsnære boligområder. Hensikten med tilbudet er å skape bedre lokalmiljø, særlig i områder hvor det er arbeidsplasskonsentrasjoner. I Haugesund er det 5 boligsoner. Uten boligsoneparkering i disse områdene risikerer en større grad av fremmedparkering av arbeidsreisende.  

Haugesund Parkering foretok en justering av satsene tilknyttet boligsonekort fra 15.06. Det har også tidligere vært parkeringsavgift i boligsonene, men endringen sier nå at det er avgift fra første kort. 

Styret vedtok å holde avgiftene lavt, men at det likevel skal være et tiltak som sikrer at en i større grad tilbyr gateparkering til de som har et behov for dette. Samlet sett blir fremkommeligheten og bybildet bedre i disse områdene.  

I etterkant av justering av avgift har det kommet flere tilbakemeldinger fra beboere i boligsonene. Selv om det er innført en lav avgift og avgift i boligsoner er vanlig praksis i flere andre byer, har Haugesund Parkering forståelse og respekt for folks reaksjoner. Haugesund parkering har derfor dialog med Haugesund kommune om dette skal løftes opp som en politisk sak.  

Beslutning: 

Administrasjonen og styret i Haugesund Parkering har på bakgrunn av dette besluttet å pause vedtaket om endring i avgiftene i boligsonen. Vi vil se på dette på nytt og samtidig ta en vurdering av innkomne innspill.